Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Begränsat näringsläckage – skyddszoner - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Areal (hektar) skyddszoner längs länets vattendrag.

Anläggning av skyddszoner längs vattendrag

För att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning måste transporten av växtnäring från jordbruksmark minska. Permanent gräsbevuxna skyddszoner anlagda på åkermark utmed vattendrag är en metod. Det är främst genom att minska erosionsförlusterna från åkern som skyddszonen gör nytta. Idag kan lantbrukare söka ersättning för att ha skyddszoner i anslutning till vattendrag. Vallen, eller skyddszonen, kan vara från 6 till 20 meter bred. Den får inte gödslas och inga kemiska bekämpningsmedel får användas.

År 2013 fanns cirka 49 hektar skyddszoner, eller en sträcka på runt 8 mil längs större diken och vattendrag i Blekinge. En förklaring till den minskade arealen mellan åren 2007 och 2009 är att ersättningsnivån sänktes. Efter en höjning av ersättningen år 2010 har arealerna åter ökat. Arealerna är nu tillbaka på samma nivåer som för några år sedan, även om det fortfarande är långt ifrån toppåret 2005.

En ökning av arealen skyddszoner är önskvärd och det finns fortfarande utrymme för att anlägga fler skyddszoner längs många vattendrag. För att nå miljökvalitetsmålet krävs det ytterligare åtgärder inom jordbruket men också inom industrin, reningsverk och enskilda avlopp.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: