Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Utsläpp från kärntekniska anläggningar

Förstoring
  • Kärntekniska anläggningar

Kärntekniska anläggningar släpper under kontrollerade former ut radioaktiva ämnen till både luft och vatten. Dessa utsläpp mäts kontinuerligt. Stråldosen till allmänheten till följd av utsläppen anges inte som ett medelvärde för befolkningen som helhet, eftersom doserna till de allra flesta är helt försumbara. I stället rapporteras stråldosen till de närboende som beräknas få de högsta doserna från utsläppen från en specifik anläggning.

Stråldosen till närboende under år 2007, varierar mellan 0,000002 och 0,0005 mSv för de olika anläggningarna. Dosen ligger därmed långt under gränsvärdet för högsta tillåtna dos, som är 0,1 mSv per år, respektive det värde, 0,01 mSv per år, som uttrycks i delmålet om radioaktiva ämnen under Säker strålmiljö.

Trenden är att utsläppen av aktivitet minskar och att doserna är fortsatt låga.

Även om stråldoserna är låga kräver Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att de kärntekniska anläggningarna ska använda bästa möjliga teknik för att reducera utsläppen så långt som det är rimligt möjligt.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: