Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Fosfor i sjöar i Södermanlands län - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Antal sjöar i respektive statusklass avseende fosforhalt. Läs under metod om sjöurval och varför det är olika antal sjöar.

Höga fosforhalter i sörmländska sjöar

Fosfor är ett nödvändigt näringsämne för växter och djur, men bidrar till övergödning av sjöar om det finns i för stor mängd. Övergödningen leder till ökad produktion av alger som ger minskat siktdjup. Dessutom påverkar nedbrytningen av dessa alger syreförbrukningen negativt. och kan ge fiskdöd på vintern. Även igenväxningen av sjön ökar vid övergödning.

Klassningen av totalfosfor i 32 sjöar år 2015-2016 visar att endast 40 procent av sjöarna har god eller hög status. Tidigare klassningar av 18 sjöar visade att drygt hälften av sjöarna hade god eller hög status år 2012-2014 och år 2009-2011 hade två tredjedelar av sjöarna hög eller god status. Före 2009 hade ca hälften av sjöarna god respektive hög status för totalfosfor. Eftersom urvalet av sjöar ändrats är materialet inte helt jämförbart, men i det senaste urvalet ska sjöarna på ett bättre sätt representera alla typer av sjöar i Södermanland (utom de minsta).

Totalfosfor är en del av klassningen av näringsämnen i ekologisk status enligt vattenförvaltningsförordningen. I ekologisk status sammanvägs klassning av biologiska faktorer (fisk, växtplankton, vattenväxter och bottenfauna) hydromorfologi (strandexploatering, vandringshinder, vattennivåreglering mm) och vissa miljögifter (tex koppar, zink och bekämpningsmedel).

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: