Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Yrkesfiske

Förstoring
Diagram

Antal yrkesfiskare fördelat på ålder med licens för saltvattenfiske (kustfiske).

Förstoring
  • <= 25 st
  • 25 - 50 st
  • 50 - 75 st
  • 75 - 100 st
  • > 100 st

Antal yrkesfiskarlicenser för saltvattensfiske (kustfiske) år 2013.

Negativ trend för brukandet och bevarandet av kustens kulturarv

Kulturmiljön längs kusterna har under lång tid varit präglad av fiskets verksamheter och anläggningar. Indikatorn syftar till att följa förutsättningarna för tillvaratagande av kulturmiljön genom ett levande yrkesfiske i kust- och skärgårdsområdena.  

År 2013 fanns det 1 286 licensierade yrkesfiskare (saltvatten) i Sverige. 62 procent av dem var över 50 år.

Under perioden 1995-2013 har det totala antalet yrkesfiskare i Sverige minskat med 50 procent. Minskningen är störst bland de yngre fiskarna. Andelen yrkesfiskare över 50 år har ökat med 22 procentenheter. Detta betyder att återväxten inom yrket försvagas. Jämfört med år 2012 har fiskarkåren minskat i alla kustlän, förutom i Blekinge, Södermanland, Uppsala, Östergötland och Västernorrland där antalet är oförändrat eller marginellt större.

Den negativa trenden pekar på att samhället är på väg bort från målet att bevara och bruka skärgårdens och kustens kulturarv. När antalet yrkesfiskare minskar försämras förutsättningarna för att bevara och utveckla till exempel fiskelägen, hamnar och för näringen traditionell bebyggelse. För att säkert kunna konstatera att så är fallet behövs kvalitativa undersökningar i några av landets fiskesamhällen.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: