God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i Sverige.
Källa: Energimyndighetens statistikdatabas

Förstoring
  • <= 100 MW
  • 101 - 200 MW
  • 201 - 300 MW
  • 301 - 400 MW
  • > 400 MW

Vindkraftsel, installerad effekt i länet år 2017.
Källa: Energimyndighetens statistikdatabas

Medvind för vindkraften

2017 blev ett nytt rekordår för den totala elproduktionen från vindkraft och för utbyggd effekt. Det byggdes 42 nya verk . Den totala vindkraftproduktionen i Sverige för helåret 2017 var 17,6 TWh. Vindkraften utgjorde tio procent av landets elproduktion. Vid utgången av 2017 var 3 376 vindkraftverk i drift med en samlad effekt på 6 612 MW.

Teknikutvecklingen går mot större verk med mer effekt. Genomsnittlig installerad effekt per år var 500 kW 2003, för 2014 var den 2 500 kW. Genomsnittlig tornhöjd har nära fördubblats under samma period. 

Utbyggnaden av vindkraft drivs främst av incitamenten i elcertifikatsystemet som har ett gemensamt mål med Norge på 28,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012.

Vindkraftverk finns i samtliga län. De tre län som hade mest installerad effekt 2017 är Västra Götaland med 879 MW följt av Västerbotten med 778 MW och Skåne och Västernorrland båda med 622 MW. De flesta kommuner arbetar nu intensivt med planering, tillståndsgivning och etablering av vindkraft. Länsstyrelserna och centrala myndigheter har här också uppgifter. Motstående intressen till vindkraft finns som påverkan på landskapsbilden. En viktig fråga vid utbyggnad av vindkraft är också elnätets kapacitet då vindkraft ofta byggs ut i områden med svag elnätskapacitet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: