God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i Sverige.
Källa: Energimyndigheten. Geografisk statistik 2016

Förstoring
  • <= 100 MW
  • 101 - 200 MW
  • 201 - 300 MW
  • 301 - 400 MW
  • > 400 MW

Vindkraftsel, installerad effekt i länet år 2016.
Källa: Energimyndigheten. Geografisk statistik 2016

Medvind för vindkraften

2014 blev ett rekordår för den totala elproduktionen från vindkraft och för utbyggd effekt. Det byggdes 321 nya verk med en effekt på 902 MW. Den totala vindkraftproduktionen i Sverige för helåret 2014 var 11,2 TWh. Vindkraften utgjorde åtta procent av landets elproduktion. Vid utgången av 2014 var 2 961 vindkraftverk i drift med en samlad effekt på 5 097 MW.

Teknikutvecklingen går mot större verk med mer effekt. Genomsnittlig installerad effekt per år var 500 kW 2003, för 2014 var den 2 500 kW. Genomsnittlig tornhöjd har nära fördubblats under samma period. 

Utbyggnaden av vindkraft drivs främst av incitamenten i elcertifikatsystemet som har ett gemensamt mål med Norge på 26,4 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2012. Den planeringsram för vindkraft på 30 TWh el år 2020, varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs, kan betraktas som ett politiskt ställningstagande och ett stöd i planeringen.

Sedan 2004 finns mark- och vattenområden angivna som riksintressen för vindkraft. Den senaste uppdateringen genomfördes under 2010-2013. Idag finns 310 riksintresseområden för vindbruk, varav 281 områden på land och 29 till havs och i insjöar.

Vindkraftverk finns i samtliga län och 175 av landets 290 kommuner är anslutna till elcertifikatsystemet. De tre län som har mest installerad effekt 2014 är desamma som 2013. Västra Götaland har mest effekt följt av Västerbotten och Skåne. De flesta kommuner arbetar nu intensivt med planering, tillståndsgivning och etablering av vindkraft. Länsstyrelserna och centrala myndigheter har här också uppgifter. Motstående intressen till vindkraft finns som påverkan på landskapsbilden. En viktig fråga vid utbyggnad av vindkraft är också elnätets kapacitet då vindkraft ofta byggs ut i områden med svag elnätskapacitet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: