Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Växtskyddsmedel i ytvatten

Förstoring
Diagram

Toxicitetsindex för uppmätta halter av växtskyddsmedelsrester i ytvatten. Indexet visar trenden för de sammanlagda förekomsterna av växtskyddsmedelsrester i förhållande till substansernas riktvärden (index för år 2002 är satt till 100).

Förstoring
  • <100
  • 100 - 200
  • > 200

Toxicitetsindex för uppmätta halter av växtskyddsmedelsrester i ytvatten i förhållande till riktvärden för ämnena i olika jordbruksområden år 2015.

Ingen tydlig trend för växtskyddsmedel i ytvatten

Växtskyddsmedel som används i jordbruket kan läcka ut i våra vattendrag. När substanserna kommer ut i vattnet finns det en risk att de påverkar vattenlevande organismer. Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på mäniskors hälsa och ekosystemen försumbar för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Miljömålsindikatorn visar hur risken för påverkan på vattenlevande organismer förändrats över åren, utifrån resultat från fyra välstuderade vattendrag i jordbruksområden. Indexet är en sammanslagning av alla växtskyddsmedelshalter i förhållande till substansernas riktvärden, där riktvärdet anger den högsta halt då det inte förväntas några negativa effekter av substansen i ytvatten.

Utifrån indexberäkningarna syns ingen minskning under perioden, vad gäller risken för att växtskyddsmedel från jordbruket ska påverka vattenlevande organismer. Snarare ses en svagt ökande trend under de år som mätningarna pågått. Dock har hög eller låg förekomst av enstaka substanser orsakat trendavvikelser för enskilda år (se fördjupningstext). Det är därför viktigt att följa trenden över en längre tid för att spegla långsiktiga förändringar i regelverk, användning av växtskyddsmedel och den generella utvecklingen inom jordbruket.

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar för att komma bort från beroendet av växtskyddsmedel och för att minska risken att de växtskyddsmedelsrester som förekommer i vattendrag påverkar vattenlevande organismer.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: