Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Vattenskyddsområden

Förstoring
Diagram

Antal kommunala grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde.

Förstoring
  • <= 50 %
  • 50 - 60 %
  • 60 - 70 %
  • 70 - 80 %
  • > 80 %

Andel kommunala grundvattentäkter med vattenskyddsområde år 2016. Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU.

Inrättandet av vattenskyddsområden går långsamt framåt

För att skydda grundvattenresurser som är av betydelse för vattenförsörjningen nu och i framtiden är det viktigt att inrätta vattenskyddsområden. Alla allmänna vattentäkter och övriga större vattentäkter bör ha vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden ger ett bra skydd mot förorening från stationära verksamheter och markanvändning men fungerar sämre när det gäller akuta föroreningsutsläpp. Riskinventeringar bör därför utföras och beredskapsplaner upprättas.

Uppgifter om grundvattentäkter rapporteras av kommunerna till SGUs Vattentäktsarkiv. Under 2012-13 har en genomgång av inrapporterade data genomförts vilket har gett en del förändringar i databasen. Av de 1 711 kommunala grundvattentäkterna saknar cirka 30 procent vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla. Nästan hälften är äldre än 25 år.

Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden och att se över gamla vattenskyddsområden behöver prioriteras.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: