Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Vattenskyddsområden

Förstoring
Diagram

Antal kommunala yt- och grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde.

Förstoring
  • <= 50 %
  • 51 - 75 %
  • 76 - 90 %
  • 91 - 95 %
  • > 95 %

Andel av vattenuttaget vid kommunala vattenverk som  år 2017 kom från vattentäkter med vattenskyddsområde. Gäller vattentäkter som rapporterats in till SGU.

Inrättandet av vattenskyddsområden går långsamt framåt

För att skydda dricksvattenresurser som är av betydelse för vattenförsörjningen nu och i framtiden är det viktigt att inrätta vattenskyddsområden. Alla allmänna vattentäkter och övriga större vattentäkter bör ha vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområden ger ett bra skydd mot förorening från stationära verksamheter och markanvändning men fungerar sämre när det gäller akuta föroreningsutsläpp. Riskinventeringar bör därför utföras och beredskapsplaner upprättas.

Uppgifter om kommunala vattentäkter rapporteras av kommunerna till SGUs Vattentäktsarkiv. Under 2012-13 har en genomgång av inrapporterade data genomförts vilket har gett en del förändringar i databasen. Av de 1 885 kommunala vattentäkterna saknar cirka 30 procent vattenskyddsområde. Många vattenskyddsområden är gamla. Nästan hälften är äldre än 25 år.

Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden och att se över gamla vattenskyddsområden behöver prioriteras.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: