Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Tillförsel av kväve till kusten - Skåne län

Förstoring
Diagram

Tillförsel av kväve (år 1995 - 2016) från svenska vattendrag till länets kust uttryckt som ton per år.

Fortsatta åtgärder krävs för att minska utsläppen av kväve

Utsläpp av kväve från jordbruk, industrier, hyggen och avloppsreningsverk leder, tillsammans med kvävenedfall på sjöar och hav, till övergödning av havet. Förhöjda halter av kväve i vattnet gör att produktionen av många organismer ökar och att sammansättning av arter ändras. Det medför minskat siktdjup och försämrad syresättning i bottenvattnet.

I Sverige transporterades under år 2016 ca 17 220 ton kväve (varav cirka 28 procent från Skåne) till Egentliga Östersjön, 2 870 ton kväve till Öresund och 19 000 ton kväve till Kattegatt (cirka 14 procent från Skåne). Kvävebelastningen på havet har inte minskat under de 40 år som mätningar gjorts trots att både jordbrukets kvävegödsling och industriernas och avloppsreningsverkens kväveutsläpp har minskat under senare år. Delvis kan det förklaras med variationer i nederbörd.

Att tillförseln av kväve till havet inte har minskat beror även på att markens naturliga läckage som en del av den totala transporten via vattendrag. Processen är komplicerad vilket gör det svårt att se direkta resultat trots genomförda åtgärder. Variationen från år till år beror främst på skillnaden i vattenföring. Vid hög vattenföring transporteras mer kväve ur marken till vattnet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: