Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp - Kronobergs län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Lägre utsläpp men fortsatt försurat

Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten. Utsläppen av svaveldioxid kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och olja.

Utsläppen av svaveldioxid i Kronobergs län var cirka 140 ton år 2015 vilket är en minskning jämfört med tidigare år.

I Kronobergs län har utsläppen minskat med drygt tre fjärdedelar sedan år 1990. Sedan år 2000 har utsläppsnivåerna legat på ungefär samma nivå. Utsläppen och nedfallet av svaveldioxid har minskat kraftigt de senaste årtiondena. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i fossila bränslen finns det förutsättningar för att utsläppen fortsätter att minska i hela Europa.

Beräkningar pekar på att drygt hälften av länets 1 125 sjöar är försurade och att det kommer att fortsätta vara så under lång tid. Trots radikalt minskade utsläpp tar det tid innan mark och vatten har återhämtat sig och frågan är om buffringsförmågan kan komma upp till samma nivå som tidigare. För att motverka negativa effekter av försurning kalkas regelbundet 235 av länets sjöar.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: