Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Svaveldioxid i luft

Förstoring
Diagram

Svaveldioxidhalt (mikrogram per kubikmeter) som medelvärde för vinterhalvåret i bakgrundsluft i en svensk medeltätort. Miljömålet avser årsmedelvärde (vinterhalvårsmedelvärdet bedöms vara något högre än årsmedelvärdet).

Förstoring
  • 0 - 2 mikrogram/m3
  • 2 - 4 mikrogram/m3
  • 4 - 6 mikrogram/m3

Halt svaveldioxid i luften i tätorter 2013.

Denna indikator ses för tillfället över och kan förändras/strykas. Vi hänvisar till följande länk på Naturvårdsverkets webbplats:

Minskade utsläpp och låga halter

År 2013 släppte Sverige sammanlagt ut knappt 27 000 ton svaveldioxid (SO2). Utsläppen har minskat kraftigt och är i dag mindre än en fjärdedel av 1990 års utsläpp. Utsläppen har minskat med cirka 5 procent jämfört med 2012.

Intransport av svaveldioxid till Sverige från de europeiska länderna är den främsta orsaken till försurning av mark och vatten i Sverige.  Lufttransport från kontinenten och utsläpp från sjöfarten gör att de högsta halterna av svaveldioxid i landet numera finns i kuststäder i södra Sverige. Nedfallet av svavel är dock fortfarande tillräckligt stort att återhämtningen från försurningen kommer att ta mycket lång tid.

Utsläppen av svaveldioxid i uppkommer genom förbränning av fossila bränslen som innehåller en viss mängd svavel. Största källan till svavelutsläpp i Sverige är från uppvärmning och elproduktion. Krav på högsta svavelhalt i bränslen gör att svaveldioxidutsläppen från vägtrafik därför är små. Nya regler gäller för sjöfarten med en högsta svavelhalt på 0,1 procent i bränsle för Östersjön och Nordsjön från 2015 .

Processutsläppen, i första hand från massaindustrin och metallindustrin, är en av de stora svaveldioxidkällorna i Sverige. Även dessa utsläpp är dock avsevärt mindre i dag tack vare förändrad processteknik och reningsutrustning.

Målet för svaveldioxid är i första hand kopplat till påverkan genom korrosion av material. Korrosionen har minskat och beror i dag av samverkan mellan flera luftföroreningar, till exempel svavel- och kväveoxider, partiklar och ozon. Korrosionshastigheten kan följas som korrosion på kalksten är i dag något över målnivån. Korrosion följs upp inom den internationella konventionen för långväga lufttransport, CLRTAP.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: