Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Strandnära byggande vid havet

Förstoring
Diagram

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från havsstrand, exklusive tätort. "Fristående" anger antalet nyuppförda byggnader som ligger på större avstånd än 75 m från äldre bebyggelse. "Ej fristående" anger antalet inom 75 m från äldre bebyggelse.

Förstoring
  • 0 - 0,7 st
  • 0,7 - 1,4 st
  • 1,4 - 2,1 st
  • 2,1 - 2,8 st
  • 2,8 - 3,5 st

Antal nyuppförda strandnära (inom 100 m) byggnader per 100 km havsstrand år 2015. Tätort ingår ej.

Exploateringen i strandnära lägen fortsätter

Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. Det ger också negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i såväl vattnet som på land genom att livsmiljöer förstörs eller fragmenteras. Ofta medför bebyggelse även ökning av annan påverkan som byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig aktivitet.

Antalet nyuppförda byggnader var under år 2015 totalt 383 i hela landet. Av dessa var 86 fristående, vilket är den högsta siffran sedan 2001. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder upphör.

Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Större delen av ansvaret för strandskyddet, så som prövning och tillsyn, flyttades vid samma tidpunkt från länsstyrelserna till kommunerna. Naturvårdsverket har nyligen kommit med förslag på hur strandskyddsregelverket kan förändras för att underlätta landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Du kan läsa mer om detta under ”Fördjupning”.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: