God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Sömnstörda av trafikbuller

Förstoring
Diagram

Andelen vuxna (19 - 81 år) i Sverige som minst en gång per vecka året runt uppgivit att de har svårt att somna eller blir väckt av trafikbuller från väg-, tåg- och/eller flygtrafik. Förändringen mellan 1999 och 2007 är inte statistiskt signifikant.

Förstoring
  • < 1,5 %
  • 1,5 - 2 %
  • 2 - 2,5 %
  • 2,5 - 3 %
  • > 3 %

Regional fördelning av andelen vuxna (19 - 81 år) som minst en gång per vecka under 2007 uppgivit att de har svårt att somna eller blir väckt av trafikbuller från väg-, tåg- och/eller flygtrafik.

Cirka 150 000 vuxna är sömnstörda av trafikbuller

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den störning som berör flest antal människor i Sverige. Den största källan till bullerstörningar i samhället är trafikbuller. Enligt beräkningar utsätts drygt två miljoner människor i sin boendemiljö för trafikbuller vid en ljudnivå som påverkar deras hälsa negativt och närmare 3 miljoner, det vill säga var tredje svensk, utsätts för trafikbuller över gällande riktvärden.

Samhällsbuller kan ge upphov till ett flertal hälsoeffekter varav sömningstörning är en av de allvarligaste. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera väl fysiologiskt och mentalt. Enligt en nationell miljöhälsoenkät (NMHE07)år 2007 så är cirka 150 000 vuxna sömnstörda av trafikbuller varje vecka. Detta är i samma storleksordning som 1999. Om man inkluderar både dem som är störda varje vecka hela året och de som är störda varje vecka delar av året har det skett en ökning från 3 procent 1999 till 4 procent 2007.  I motsvarande miljöhälsoenkät riktad till barnfamiljer (BMHE03) framkom att bland 12-åringarna hade 3 procent (cirka 3 000 om detta gäller för skolbarn 7–14 år blir antalet drabbade 25 000) svårt att somna och 1 procent (cirka 2 000, vilket motsvarar ca 13 000 barn 7–14 år) hade ibland svårt att sova hela natten på grund av buller.

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att livsmiljön ska vara hälsosam. Riksdagen beslutade 1997 om riktvärden för trafikbuller och sedan 1993 finns ett förslag till handlingsplan mot buller (SOU 1993:65), där riskerna påtagligt skulle reduceras. Dagens samhällsutveckling innebär att vi inte kommer att kunna uppnå ett samhällsbuller som överensstämmer med en hälsosam miljö i hela landet, om inte avsevärda insatser görs.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: