Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Utgått - Antal skyddade våtmarker i myrskyddsplanen - Norrbottens län

Förstoring
Diagram

Antal skyddade våtmarker i länets Myrskyddsplan.

Målet har inte uppnåtts i tid

Våtmarkerna har stor betydelse både för natur- och kulturmiljön. De är viktiga biotoper för både våtmarks-arter och arter knutna till intilliggande ekosystem. Dessutom har de betyd-else som fällor för närsalter och kväve. På våtmarkerna har hö bärgats till kreatursfoder vilket tidigare var viktigt för jordbruket. Verksam-heter som påverkar våtmarkerna är framförallt exploateringar i form av dikning, byggande av skogsbilvägar samt utvinning av bränsle. Våtmark-erna i vardagslandskapet har ett visst skydd i och med tillståndsplikt för mark-avvattning.

Norrbotten är Sveriges våtmarks-rikaste län med ca 2 miljoner hektar våtmark vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela landets våtmarks-areal. Den stora arealen våtmark ger Norrbotten ett betydande ansvar för det nationella och europeiska bevarandet av våtmarker.

I Norrbotten finns nio myrar i myrskyddsplanen från 1994. Åtta av dessa är skyddade som naturreservat eller nationalpark. Den nionde myren är oskyddad och ligger till största del i Västerbotten. Under 2006 reviderades myrskyddsplanen. För Norrbottens del innebar det att 62 myrar nu ingår i planen. 14 av dessa anses redan ha ett långsiktigt skydd och ytterligare ett antal är delvis skyddade. De nya myrobjekten ingår inte i delmålet och visas därför inte av indikatorn. Under perioden 2007-2010 har en av myrarna som ingår i den nya planen skyddats.

Delmålet att skydda alla myrskyddsplaneobjekt i Norrbottens län fram till 2010 har inte uppnåtts i tid. För att nå delmålet hade ytterligare en myr behövt skyddas. Den aktuella myren ligger till största delen inom Västerbottens län. Med nuvarande resurser för områdesskydd kunde inte det regionala delmålet prioriteras.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: