Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Skyddade fjällmiljöer - Dalarnas län

Förstoring
Diagram

Areal fjällmark som skyddas inom naturreservat och nationalparker.

Fler kulturmiljöer behöver skyddas i fjällen

Natur- och kulturvärden i fjällen ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Verksamheter som kan påverka fjällen är framförallt exploateringar för infrastruktur, mineralutvinning, vindkraft, friluftsliv, turism och rennäring. Dessa verksamheter behöver därför planeras omsorgsfullt.

Fjällen i Dalarna består av avrundade lågfjäll varav merparten är skyddade som naturreservat. Den skyddade arealen ovanför gränsen för fjällnära skog är vid 2016 års utgång 158 223 hektar.

Sedan 2009 då Norra Transtrandsfjällen skyddades som naturreservat har ingen större förändring skett av den skyddade arealen annat än vissa mindre naturreservat som har bildats på Sveaskogs mark i anslutning till de stora fjällreservaten. Drevfjällens naturreservat fick ett nytt beslut under 2016, vilket innebar en smärre utökning samt uppdaterade föreskrifter och en ny skötselplan.

Resurser behövs för att öka kunskapen om kulturvärden för att kunna skydda och sköta värdefulla kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse i fjällvärlden, det gäller inte bara i befintliga naturreservat utan även för att avsätta viktiga områden i framtiden.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: