Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Skyddade fjällmiljöer

Förstoring
Diagram

Areal fjällmark i hela landet som skyddas inom naturreservat och nationalparker (år 1950–2016).

Förstoring
  • 0 - 100
  • 100 - 300
  • 300 - 500
  • 500 - 700
  • > 700

Kartan visar areal i enhet 1 000 hektar.

Areal fjällmark per län som skyddas inom naturreservat och nationalparker år 2016.

Stor andel är skyddad – men det behövs mer av kultur- och vattenmiljöer

Natur och kulturvärden i fjällen ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Verksamheter som kan påverka eller påverkar fjällen är framförallt exploateringar för infrastruktur, mineralutvinning, vindkraft, friluftsliv, turism och rennäring. Dessa verksamheter behöver därför planeras omsorgsfullt.

Senast 2020 ska 90 procent av miljöerna av områden med höga natur- och kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid behov omfattar skötsel och restaurering.

Idag är en förhållandevis hög andel av fjällområdena med höga naturvärden redan skyddade som naturreservat eller nationalparker. Brister finns framför allt i skydd och skötsel av områden med höga kulturvärden och för skyddsvärda vattenmiljöer. Stöd till verksamheter som förvaltar kulturvärdena bedöms som särskilt vikigt. Dessutom behöver kunskapen om fjällvärldens kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse kompletteras samt för skyddsvärda vattenmiljöer.

Av särskild betydelse är de regionala målen som avser det samiska kulturarvet och förbättringar i kunskapen om fjällens natur- och kulturmiljöer.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: