Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Skyddad areal skogsmark – naturvårdsavtal - Norrbottens län

Förstoring
Diagram

Indikatoruppgifterna gäller ökningen av arealen naturvårdsavtal från år 1999 på produktiv skogsmark nedan fjällnära skog. Det finns även naturvårdsavtal som bildats före år 1999 samt i vissa län naturvårdsavtal ovan gränsen för fjällnära skog. Dessa arealer räknades inte med i delmål ett, långsiktigt skydd av skog till år 2010. Målarealen byggde på den nationella fördelningen *.

Förstoring
  • <= 40 %
  • 41 - 60 %
  • 61 - 80 %
  • 81 - 99 %
  • > 99 %

Kartan visar måluppfyllelse* av areal naturvårdsavtal per län på produktiv skogsmark nedan gränsen för fjällnära skog från och med år 1999.

Arealen naturvårdsavtal ökar långsamt

Naturvårdsavtal utgörs av civilrättsliga avtal mellan markägare och staten. Avtalen gäller under viss tid, vanligen 50 år. Syftet med naturvårdsavtal är att utveckla och bevara de naturvärden som finns. I avtalen regleras hur naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och markägaren får ersättning för en del av den inskränkning i brukandet som avtalet medför. Avtalen tecknas mellan staten (Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelse) eller kommun och fastighetsägare.

Under år 2012 ökade arealen naturvårdsavtal med 179 hektar produktiv skogsmark. Den årliga arealen naturvårdsavtal är kopplad till hur mycket pengar som främst Skogsstyrelsen har att tillgå men är också avhängigt av markägarnas intresse. Markägarnas intresse för naturvårdsavtal har sedan reformen av ersättningen ökat men är fortfarande relativt svagt.

Arbetet med naturvårdsavtal har pågått sedan år 1993. För perioden 1999 till 2010 fanns för Levande skogar ett delmål om att öka arealen produktiv skogsmark som omfattas av naturvårdsavtal med 4 375 hektar. Sedan 1999 har arealen naturvårdsavtal ökat med 2 728 hektar.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: