Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Skyddad areal skogsmark – biotopskyddsområden

Förstoring
Diagram

Indikatoruppgifterna gäller ökningen av arealen biotopskyddsområden från år 1999 på produktiv skogsmark nedan fjällnära skog. Det finns även biotopskyddsområden som bildats före år 1999 samt biotopskyddsområden ovan gränsen för fjällnära skog. Dessa arealer räknas inte med i delmål ett, långsiktigt skydd av skog till år 2010.

Förstoring
  • <= 40 %
  • 41 - 60 %
  • 61 - 80 %
  • 81 - 99 %
  • > 99 %

Kartan visar måluppfyllelsen (år 2011) av arealen biotopskyddsområden per län på produktiv skogsmark nedanför gränsen för fjällnära skog från och med år 1999.

Fortsatt intresse för biotopskydd hos skogsägarna

Biotopskyddsområden är en skyddsform som inrättas med stöd av miljöbalken för att bevara särskilt skyddsvärda naturmiljöer. Skyddsformen innebär begränsningar i markanvändningen som gäller för all framtid och markägaren får ersättning för detta. Biotopskyddsområden i skogsmark kan beslutas av Skogsstyrelsen eller kommunen.

Under år 2012 ökade arealen biotopskyddsområden med 822 hektar produktiv skogsmark. Den årliga arealen biotopskyddsområden är starkt kopplad till hur mycket pengar främst Skogsstyrelsen har att tillgå för detta ändamål. Markägarnas intresse för biotopskyddsområden är i dagsläget relativt stort.

Arbetet med biotopskyddsområden har pågått sedan år 1994. För perioden 1999 till 2010 fanns för Levande skogar ett delmål om att ytterligare 30 000 hektar skyddsvärd skogsmark skulle undantas från skogsbruk genom bildande av biotopskyddsområden. Målet avsåg produktiv skogsmark nedan det fjällnära området och sedan 1999 har 19 882 hektar skyddats.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: