Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Skydd av våtmarker

Förstoring
Diagram

Areal våtmark som skyddats inom naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden , hela landet.

Förstoring
  • 0-1000 ha
  • 1000-10000 ha
  • 10000-20000 ha
  • 20000-30000 ha
  • > 30000 ha

Areal våtmark som skyddats inom naturreservat, nationalparker och naturvårdsområden till och med 2016.

Arbetet med att skydda landets mest värdefulla våtmarker går långsamt

Sverige är ett av de våtmarksrikaste länderna i världen. Skillnaderna i andel våtmark är stora över landet. Störst andel våtmarker finns i skogslandskapet i norra Sveriges inland.

För att uppfylla miljömålet behöver fler våtmarker ett långsiktigt skydd genom till exempel naturreservat. Länsstyrelserna ansvarar för bildandet av naturreservat - men även kommunerna har den möjligheten. För att skyddet ska fungera krävs även kunskaper och resurser till skötsel och förvaltning av våtmarkerna och deras kulturhistoriska värden, fornlämningar och byggnader.

Indikatorn skyddad våtmark redovisar hur stor areal våtmark som är skyddad i naturreservat och nationalparker. Med våtmark avses här en summering av de naturtyper enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddade områden) som ingår i ”Våtmark” (övrig våtmark, hävdad våtmark, torvtäkt), ”Lövsumpskog” och ”Fjällmyr”. Idag är 751 000 hektar värdefull våtmark skyddad i Sverige. Arealen ökar sakta.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: