God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i dricksvatten - Uppsala län

Förstoring
Diagram

Antal radonmätta brunnar i länet med radonhalter i olika intervall, mätningar till och med 1999 (Bq/l = Becquerel per liter vatten).

Radon emitteras inte bara från marken eller byggnadsmaterial. Även hushållsvatten innehåller radon som kan tillföras inomhusluften, t.ex. när man duschar. Radon från vattnet ger därmed en ökad risk för uppkomst av lungcancer. Genom luftning av hushållsvattnet med en radonavskiljare minskas avgången av radon till bostadsluften.

Radon i vatten är uteslutande ett problem för enskilda vattentäkter. Grävda brunnar och rörspetsbrunnar som tar sitt vatten från omgivande jordlager, har normalt radonhalter som är betydligt lägre än i bergborrade brunnar. Statens geologiska undersökningar (SGU) uppskattar att det finns 9 000 bergborrade enskilda vattentäkter i Uppsala län. En sammanställning av genomförda radonundersökningar i länet (år 1997) visade att 33 av 584 undersökta enskilda täkter hade vatten som översteg gränsen för tjänligt; 1 000 Bq/l (Bequerel per liter).

Det regionala målet för radon i vatten innebär att alla enskilda bergborrade brunnar med radonhalt över 1 000 Bq/l ska vara åtgärdade år 2020.

För miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö har regionalt, för radon, antagits ett åtgärdsprogram som innebär att kommunerna inom länet samverkar för att kostnaderna för analyser av radon i byggnader och vattentäkter skall vara så låga som möjligt. Ett särskilt program för uppföljning kommer att genomföras åren 2005, 2010, 2015 och 2020 med statistiska enkäter/mätningar för att tillse att arbetet fortskrider. Kommunerna och länsstyrelsen ska enligt programmet också gemensamt informera om riskerna med radon, åtgärder och möjligheter till bidrag. Uppmätta värden i vattentäkter, över 500 Bq/l bör alltid åtgärdas, när åtgärd görs skall man alltid eftersträva att nå under 100 Bq/l.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: