God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i dricksvatten

Förstoring
Diagram

Antal radonmätta brunnar i Sverige med radonhalter i olika intervall, mätningar till och med 1999 (Bq/l = becquerel per liter).

Förstoring
  • 0-20 %
  • 20-40 %
  • 40-60 %
  • 60-80 %
  • 80-100 %

Andel per län av radonmätta brunnar med radonhalt överstigande 100 becquerel per liter, mätningar till och med 1999.

På grund av bristande dataunderlag kan inte indikatorn uppdateras i dagsläget. Utvecklingsarbete av indikatorn pågår.

Fler mätningar behövs

Radon avgår inte bara från marken eller byggnadsmaterial. Även hushållsvatten kan innehålla radon som i så fall tillförs inomhusluften, till exempel när man duschar. Radon från vattnet ger därmed en ökad risk för lungcancer.

Om hushållsvattnet luftas med radonavskiljare minskar avgången av radon till bostadsluften. 100 becquerel per liter (Bq/l) utgör gräns för tjänligt med anmärkning och 1 000 Bq/l är gränsen för otjänligt enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Förhöjda radonhalter i vattnet (överstigande 100 becquerel per liter) har konstaterats i 66 % av de kontrollerade brunnarna.

Drygt 31 000 brunnar har mätts av de cirka 200 000 enskilda, djupborrade brunnar för permanentboende som finns. De genomförda mätningarna är antagligen inte helt representativa för alla landets brunnar, troligen har fler mätningar gjorts där risken för höga halter är stor.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: