God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i skolor

Förstoring
Diagram

Andel av Sveriges radonmätta skolor och förskolor med radonhalt överstigande 200 respektive 400 becquerel per kubikmeter luft, mätningar genomförda till och med 1999.

Förstoring
  • 0-10 %
  • 10-20 %
  • 20-30 %
  • 30-40 %
  • 40- %

Andel av radonmätta skolor och förskolor per län med radonhalt överstigande 200 respektive 400 becquerel per kubikmeter luft, mätningar genomförda till och med 1999.

På grund av bristande dataunderlag kan inte indikatorn uppdateras i dagsläget. Utvecklingsarbete av indikatorn pågår.

Delmålet som rör radon i skolor bedöms kunna nås

Att under lång tid vistas i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av lungcancer. En enkel mätning där man vanligen använder spårfilm avslöjar höga radonhalter varefter åtgärder, till exempel förbättrad ventilation, kan sättas in.

Radonhalter i skolor och förskolor har rapporterats in från 174 av 288 kommuner. Förhöjda radonhalter har konstaterats i 15 procent av de kontrollerade lokalerna. 125 000 lokaler bedöms behöva radonmätas. Av dessa hade minst en femtedel mätts redan år 2001.

För att hitta alla lokaler med förhöjda radonhalter behövs mätningar i alla lokaler med markkontakt samt i ett urval av lokalerna i övriga våningar. I kommunerna finns ofta översiktliga radonkartor som anger riskområden.

I högriskområden bör mätningar definitivt genomföras. Radon från blåbetong är antagligen inte något större problem i skolor och förskolor. Flertalet skolbyggnader som innehåller blåbetong spårades redan i början av 1980-talet. Eventuellt förhöjda radonhalter i dessa hus borde därför numera vara åtgärdade. Den del av delmålet som rör radon i skolor och förskolor bedöms därför kunna nås.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: