Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Antal järvar i fjällen

Förstoring
Diagram

Antalet funna föryngringar (lyor) av järv i renskötselområdet (år 1996–2007).

I rovdjurspropositionen som riksdagen fattade beslut om 2001 anges det nationella etappmålet för järv till 90 årliga föryngringar i landet. Som framgår av diagrammet är antalet konstaterade föryngringar väldigt olika från år till år. Dock är det fortfarande långt kvar till etappmålet 90 föryngringar per år.

Föryngring av järv förekommer främst i fjällen, men sedan inventeringarna startade 1996 har föryngringar vid 4 tillfällen även konstaterats i skogslandet (Gävleborgs och Västernorrlands län).
Antal järvföryngringar och stammens utbredning faställs i fjällänen vid Länsstyrelsernas årliga rovdjursinventeringar.

Inventeringsresultatet utgör även grund vid ersättningarna för rovdjursförekomst till landets samebyar inom det nya ersättningssystemet som infördes 1996.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: