God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i småhus - Kronobergs län

Förstoring
Diagram

Andel av länets radonmätta bostäder i småhus med radonhalt överstigande 200 respektive 400 Bq/m3, mätningar genomförda till och med 1999.

I Kronobergs län har 6 av 8 kommuner rapporterat in resultat av radonmätningar. I 24 % av de genomförda mätningarna i småhus översteg radonhalten 200 Bq per kubikmeter. I 6 % av fallen var radonhalten också högre än 400 Bq per kubikmeter. Radonmätningar har genomförts i 1 094 småhus.

Sedan den 1 juli 1988 kan ett statligt bidrag på maximalt 15 000 kr lämnas till åtgärder mot radon i egnahem. I länet har bidragsmöjligheten utnyttjats mycket lite. Endast cirka 30 egnahem har till och med år 2003 genomfört åtgärder med bidragsmedel. Den 1 januari 2003 trädde reviderade bestämmelser i kraft. Radonhalt överstigande 200 Bq/m3 är nu bidragsberättigat (tidigare 400). Samtidigt har kravet på konsultinsatsen skärpts. Varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som skall göras måste verifieras av byggnadsteknisk sakkunnig som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av radonsanering. Den 1 januari 2004 fanns endast en konsult verksam inom länet. Under senare tid (våren 2004) märks ett ökat intresse från egnahemsägare. Framförallt telefonförfrågningarna har blivit flera.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: