God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Radon i flerbostadshus

Förstoring
Diagram

Andel av radonmätta bostäder i landets flerbostadshus där radonhalten överstigit 200 respektive 400 becquerel per kubikmeter luft, mätningar till och med 1999.

Förstoring
  • 0-10 %
  • 10-20 %
  • 20-30 %
  • 30-40 %
  • 40- %

Andel per län av radonmätta bostäder i flerbostadshus där radonhalten överstigit 200 becquerel per kubikmeter luft, mätningar till och med 1999.

På grund av bristande dataunderlag kan inte indikatorn uppdateras i dagsläget. Utvecklingsarbete av indikatorn pågår.

Inte troligt att vi når delmålet

Att bo i ett hus med förhöjda radonhalter i inomhusluften ökar risken att drabbas av lungcancer. En enkel mätning där man vanligen använder spårfilm avslöjar höga radonhalter varefter åtgärder, till exempel förbättrad ventilation, kan sättas in.

I Sverige finns cirka 2,3 miljoner bostäder i flerbostadshus. Höga radonhalter har konstaterats i 28 % av den relativt lilla andel om cirka 50 000 bostäder i flerbostadshus som hittills mätts. De genomförda mätningarna är antagligen inte helt representativa för alla landets flerbostadshus, troligen har fler mätningar gjorts där man misstänker att halterna är höga.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uppskattar att det finns närmare 325 000 bostäder med radonhalter som överstiger 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). För att hitta och åtgärda alla dessa behövs mätningar i så gott som alla småhus och alla lägenheter med markkontakt eller med blåbetong i konstruktionen. I kommunerna finns ofta översiktliga radonkartor som anger riskområden. I högriskområden samt i hus som misstänks innehålla blåbetong bör mätningar definitivt genomföras.

Den nuvarande takten på mätningar och åtgärder är för långsam och det är därför osannolikt att delmålet om låga radonhalter i alla bostäder kan nås på utsatt tid.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: