Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Oljeutsläpp till havet

Förstoring
Diagram

Antal bekräftade oljeutsläpp i svensk ansvarszon 1984–2016.

 

 

Minskande trend sedan 2004

Oljeutsläpp till havet är ett allvarligt föroreningsproblem och ger skador som kan ha både kort- och långvarig påverkan på den marina miljön.

Antalet konstaterade oljeutsläpp inom svenskt ansvarsområde har minskat sedan 2004. Utöver de konstaterade utsläppen föreligger dock ett stort mörkertal.

De miljöskador som uppstår kan vara både kort- och långvariga och är olika beroende på vilka av havets olika delar som drabbas. Olja i kustzonen orsakar ofta större miljöskador än ute i öppna havet. Den största delen av de utsläpp som konstaterats bedöms uppgå till maximalt 10 liter. Dessa utsläpp upptäcks oftast i kustnära områden.

Havets organismer har olika känslighet för oljeföroreningar. Generellt sett utgör olja en akut risk för sjöfåglar och marina däggdjur. Hos andra vattenlevande organismer kan oljan påverka fysiologi, beteendemönster, fortplantnings-förmåga och långsiktig överlevnad. Vissa arter påverkas redan vid låga halter medan andra är mer motståndskraftiga. Organismer i tidiga levnadsstadier (ägg, larver, yngel) är känsligare än vuxna individer.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: