Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Nedfall av svavel

Förstoring
Diagram

Nedfall av svavel (utan havssaltsbidrag) som främst våtdeposition till öppet fält under åren 2001–2016. Källa: Svensk miljöövervakning, Krondroppsnätet, Luft- och nederbördskemiska nätet samt IM, IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Tidsserier för perioden 1990-1999 samt tidsserier inklusive glidande treårsmedelvärden kan ses i fördjupningsavsnittet.

Förstoring
  • 0 - 1 kg S/ha
  • 1 - 2 kg S/ha
  • 2 - 3 kg S/ha
  • 3 - 4 kg S/ha
  • > 4 kg S/ha

Årsmedelvärden för totalt nedfall av svavel 2015. Källa: Krondroppsnätet, www.krondroppsnatet.ivl.se

Svavelnedfallet störst i Sydvästra Sverige

Nedfall av svavel leder till försurning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning påverkas känsliga djur och växter i främst sjöar och vattendrag. Även dricksvattnets kvalitet kan försämras och byggnader och hällristningar skadas genom korrosion.

Inom Sveriges gränser står industrin för största delen av svavelutsläppen. Men det är utländska källor som ger upphov till den största delen av nedfallet.  

Nedfallet är störst i landets sydvästra delar på grund av sin närhet till utsläppskällor på kontinenten och att det regnar mycket där. Svavelnedfallet (utan havssaltsbidrag) som kommer via nederbörden (våtdeposition) har under perioden 2000-2015 minskat med 47 procent i norra Sverige, med 56 procent i sydöstra Sverige och med 65 procent i sydvästra Sverige. Den statistiska analysen baseras på det årliga nedfallet och procentsatserna är total procentuell förändring över hela tidsperioden. Minskningen beror på mycket stora utsläppsminskningar i Sverige och i övriga Europa. Under 2014 orsakade ett isländskt vulkanutbrott ett högre nedfall än omgivande år. Något högre nederbördsmängder under detta år kan också ha bidragit.

Det totala svavelnedfallet omfattar både våt- och torrdeposition och mäts som krondropp i skog. Torrdeposition som utgörs av partiklar och gaser som fångas upp av vegetationen har minskat kraftigt och utgör i dag 10–40 procent av svavelnedfallet med de lägre värdena för norra Sverige.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: