Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Nedfall av kväve

Förstoring
Diagram

Diagrammet som beskriver kvävenedfallet över tid baseras på data från olika mätstationer inom Luft- och nederbördskemiska nätet samt inom Krondroppsnätet. IVL Svenska Miljöinstitutet (http://www.ivl.se) ansvarar för båda nätverken. Luft- och nederbördskemiska nätet ingår i den nationella miljöövervakningen som finansieras av Naturvårdsverket. Krondroppsnätet är främst ett regionalt nätverk som finansieras främst av olika Luftvårdsförbund och Länsstyrelser men där även en viss finansiering erhålls från Naturvårdsverket.

Förstoring
  • 0 - 2 kg N/ha
  • 2 - 4 kg N/ha
  • 4 - 6 kg N/ha
  • 6 - 8 kg N/ha
  • > 8 kg N/ha

Totalt våtdeposition av kväve per hektar (NOx-N och NHx-N) 2015. Källa: Krondroppsnätet www.krondroppsnatet.ivl.se

Kvävenedfallet har börjat minska

Nedfall av kväve (kväveoxider och ammoniak) leder till försurning och övergödning av mark och vatten. I områden med kraftig försurning eller övergödning påverkas känsliga djur och växter. Även fiskbestånden och dricksvattnet kan påverkas negativt.

I Sverige står person- och lastbilar, arbetsmaskiner, produktion av el och värme för bostäder, lokaler och industrier samt industriprocesser för största delen av kväveoxidutsläppen. Även jordbrukssektorn är en stor kvävekälla. Kvävenedfallet är störst i landets sydvästra delar där det regnar mycket samtidigt som avståndet till kontinenten är litet.

Det totala nedfallet av kväve omfattar såväl torrt som vått nedfall. I detta diagram visas våtdepositionen av oorganiskt kväve till öppen mark som kommer via nederbörd under perioden 2000-2015 i olika delar av landet. Nedfallet uppvisar en statistiskt säkerställd minskning med 27 procent i norra Sverige, 29 procent i sydöstra Sverige och 24 procent i sydvästra Sverige. Dataunderlaget baseras på 5-7 lokaler per område. Nedfallet år 2000 var relativt högt eftersom det var ett mycket nederbördsrikt år.

Det avtagande kvävenedfallet beror främst på att utsläppen från källor i Europa har minskat som ett resultat luftvårdsarbetet inom EU och FN:s Luftvårdskonvention (CLRTAP).

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: