Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Antal renar i fjällområdet

Förstoring
Diagram

Utvecklingen av antalet renar under åren 1925–2007.

Antalet renar i fjällområdet varierar från år till år. Renantalet baseras på de uppgifter som samebyarna varje sommar redovisar till Sametinget (tidigare Länsstyrelserna) Antalet renar beräknas som ett nettoantal, det vill säga antalet renar efter slakt och innan kalvning.

Det totala antalet renar uppgick år 2007 till ca 245 000 st. Det bör dock noteras att i det angivna renantalet ingår även renar inom skogsamebyarna samt koncessionsamebyarna i Tornedalen, det vill säga även renar som normalt inte förekommer i det egentliga fjällområdet.

Populationssvängningarna är störst i Norrbotten och relativt små i Västerbotten och Jämtland/Dalarna.

Dessa populationssvängningar kan bero på många olika faktorer. Vissa år kan nedisning av det tillgängliga vinterbetet bidra till en omfattande svältdöd eller allvarlig konditionsnedsättning hos renarna som i sin tur kan påverka kalvningsresultatet. 

En annan faktor kan vara att samebyar inte lyckats med att samla ihop samtliga renar till skiljning och därför inte genomfört en fullständig renräkning.

Under 1900-talet har antalet renar för samtliga län växlat mellan 150 000 och 300 000 djur. 

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: