Sveriges miljömål

Indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. 

 

Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. 

 

 

Sök indikator

Listan visar: Alla indikatorer med de miljökvalitetsmål som främst följs upp.
Rad 1-107 av 107 rader
IndikatorAnsvarig myndighetMiljökvalitetsmål
Allergiframkallande kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Allergiker/astmatiker och luftföroreningar Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Ammoniakutsläpp Naturvårdsverket Ingen övergödning
Anlagda våtmarker Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Antal järvar i fjällen Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Antal renar i fjällområdet Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Antikvarisk kompetens Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Bensen i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Besvär av bilavgaser Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Besvär av inomhusmiljön Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av vedeldningsrök Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Beteenderelaterad UV-exponering Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Betesmarker Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Bevarandestatus våtmarksarter Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Bevarandestatus våtmarkstyper Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Bostäder med fukt och mögel Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Buller i fjällen Länsstyrelserna i samverkan Storslagen fjällmiljö
Byggnadsminnen Boverket God bebyggd miljö
Certifierade brunnsborrare Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Cesium-137 i mjölk Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Ekologisk animalieproduktion Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologisk mjölk Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologiskt odlad mark Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Energianvändning Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Exploatering i fjällen Länsstyrelserna i samverkan Storslagen fjällmiljö
Exponering för miljötobaksrök Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Fiskefartyg Länsstyrelserna i samverkan Hav i balans samt levande kust och skärgård
Fjällrävsföryngringar Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Flyktiga organiska ämnen Naturvårdsverket Frisk luft
Förorenade områden Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Försurad skogsmark Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Försurade sjöar Länsstyrelserna i samverkan Bara naturlig försurning
Föryngring av flodpärlmussla Länsstyrelserna i samverkan Levande sjöar och vattendrag
Gammal skog Skogsstyrelsen Levande skogar
Grusanvändning Boverket Grundvatten av god kvalitet
Grustäkt i grundvattenområden Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Gräsmarksfjärilar Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Hudcancerfall – malignt melanom Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Hushållsavfall Naturvårdsverket God bebyggd miljö
Hård död ved Skogsstyrelsen Levande skogar
Häckande fåglar Länsstyrelserna i samverkan Ett rikt växt- och djurliv
Häckande fåglar i fjällen Länsstyrelserna i samverkan Storslagen fjällmiljö
Häckande fåglar i odlingslandskapet Länsstyrelserna i samverkan Ett rikt odlingslandskap
Häckande fåglar i skogen Länsstyrelserna i samverkan Levande skogar
Häckande fåglar i våtmarker Länsstyrelserna i samverkan Myllrande våtmarker
Häckande fåglar vid vatten Länsstyrelserna i samverkan Levande sjöar och vattendrag
Hälsofarliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Klimat och häckande fåglar Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Klimatpåverkande utsläpp Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Klorid i grundvattnet Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Konsumenttillgängliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Kulturspår i åkermark Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Kvävedioxid i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Kväveoxidutsläpp Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Körsträcka med bil Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Marknära ozon Naturvårdsverket Frisk luft
Miljögifter i modersmjölk och blod Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Miljöledningssystem Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Myrskyddsplanens genomförande Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Nationella utsläpp av CFC Naturvårdsverket Skyddande ozonskikt
Nedfall av kväve Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Nedfall av svavel Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Nickelallergi Folkhälsomyndigheten Giftfri miljö
Oljeutsläpp till havet Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ozonskiktets tjocklek Naturvårdsverket Skyddande ozonskikt
Partiklar i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Partiklar PM2,5 Länsstyrelserna i samverkan Frisk luft
Planering energi Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområden Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering kulturmiljö Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering transporter Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
q-märkt Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i dricksvatten Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i flerbostadshus Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i skolor Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Radon i småhus Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Rivningsförbud Boverket God bebyggd miljö
Skador på forn- och kulturlämningar Skogsstyrelsen Levande skogar
Skydd av våtmarker Länsstyrelserna i samverkan Myllrande våtmarker
Skyddade fjällmiljöer Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Slåtterängar Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Strandnära byggande vid havet Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag
Svaveldioxid i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Svaveldioxidutsläpp Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Sömnstörda av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Terrängskotrar som uppfyller bullerkrav Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Tillförsel av fosfor till kusten Havs- och vattenmyndigheten Ingen övergödning
Tillförsel av kväve till kusten Havs- och vattenmyndigheten Ingen övergödning
Torvutvinningens omfattning Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Utsläpp från kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
UV-strålning Naturvårdsverket Skyddande ozonskikt
Vattenskyddsområden Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Vindkraftsel Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Vägsaltanvändning Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Växternas växtsäsong Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Växtskyddsmedel Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Växtskyddsmedel i ytvatten Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Yrkesfiske Länsstyrelserna i samverkan Hav i balans samt levande kust och skärgård
Åkermark Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Återvinning Glas Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Metall Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Pappersförpackningar Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Återvinning Plast Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Äldre lövrik skog Skogsstyrelsen Levande skogar