Sveriges miljömål

Indikatorer

Listan nedan över alla indikatorer kan filtreras på miljökvalitetsmål och län. Välj sökvillkor och klicka på Sök. Antal träffar per sida går att begränsa. 

 

Resultatet av sökningen kan sorteras alfabetiskt i respektive kolumn genom att klicka på rubrikerna för kategorierna Indikator, Ansvarig myndighet och Miljökvalitetsmål. 

 

 

Indikatorerna nedan har data från både nationell och regional nivå. På webbplatsen sverigesmiljömål.se visas ytterligare ett hundratal utvalda indikatorer med data på huvudsakligen nationell nivå.

 

Sök indikator

Listan visar: Alla indikatorer med de miljökvalitetsmål som främst följs upp.
Rad 1-105 av 105 rader
IndikatorAnsvarig myndighetMiljökvalitetsmål
Allergiframkallande kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Allergiker/astmatiker och luftföroreningar Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Ammoniakutsläpp Naturvårdsverket Ingen övergödning
Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Anlagda våtmarker Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Antal järvar i fjällen Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Antal renar i fjällområdet Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Antikvarisk kompetens Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Behandlat avfall Naturvårdsverket Generationsmålet
Bensen i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Besvär av bilavgaser Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Besvär av inomhusmiljön Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Besvär av vedeldningsrök Folkhälsomyndigheten Frisk luft
Beteenderelaterad UV-exponering Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Betesmarker Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Bevarandestatus våtmarksarter Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Bevarandestatus våtmarkstyper Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Bostäder i kollektivtrafiknära lägen Boverket God bebyggd miljö
Bostäder med fukt och mögel Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Buller i fjällen Länsstyrelserna i samverkan Storslagen fjällmiljö
Certifierade brunnsborrare Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Ekologisk animalieproduktion Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologisk mjölk Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Ekologisk och kemisk status för kustvatten Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ekologiskt odlad mark Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Energianvändning Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Enskilda brunnars vattenkvalitet Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Exploatering i fjällen Länsstyrelserna i samverkan Storslagen fjällmiljö
Exponering för miljötobaksrök Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Fiskefartyg Länsstyrelserna i samverkan Hav i balans samt levande kust och skärgård
Fjällrävsföryngringar Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Flyktiga organiska ämnen Naturvårdsverket Frisk luft
Förorenade områden Länsstyrelserna i samverkan Giftfri miljö
Försurad skogsmark Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
God status för vatten Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag
Grustäkt i grundvattenområden Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Gräsmarksfjärilar Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Hektarskörd Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Hudcancerfall – malignt melanom Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Hushållsavfall Naturvårdsverket God bebyggd miljö
Hydrologisk restaurering av torvmarker Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Hård död ved Skogsstyrelsen Levande skogar
Häckande fåglar Länsstyrelserna i samverkan Ett rikt växt- och djurliv
Häckande fåglar i odlingslandskapet Länsstyrelserna i samverkan Ett rikt odlingslandskap
Häckande fåglar i våtmarker Länsstyrelserna i samverkan Myllrande våtmarker
Häckande fåglar vid vatten Länsstyrelserna i samverkan Levande sjöar och vattendrag
Hälsofarliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Jordbrukets utveckling Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Klimat och häckande fåglar Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Klimatpåverkande utsläpp Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Klorid i grundvattnet Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Konsumenttillgängliga kemiska produkter Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder Naturvårdsverket Begränsad klimatpåverkan
Kulturspår i åkermark Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Kustnära byggande Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Kvävedioxid i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Kväveoxidutsläpp Naturvårdsverket Frisk luft
Körsträcka med bil Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Marknära ozon Naturvårdsverket Frisk luft
Myrskyddsplanens genomförande Naturvårdsverket Myllrande våtmarker
Nationella utsläpp av CFC Naturvårdsverket Skyddande ozonskikt
Naturgrusanvändning Boverket Grundvatten av god kvalitet
Nedfall av kväve Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Nedfall av svavel Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Nickelallergi Folkhälsomyndigheten Giftfri miljö
Oljeutsläpp till havet Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Partiklar i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Partiklar PM2,5 Länsstyrelserna i samverkan Frisk luft
Planering energi Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering grönstruktur och vattenområden Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering kulturmiljö Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Planering transporter Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
q-märkt Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Resvanor Naturvårdsverket Frisk luft
Rivningsförbud Boverket God bebyggd miljö
Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Skador på forn- och kulturlämningar Skogsstyrelsen Levande skogar
Skydd av våtmarker Länsstyrelserna i samverkan Myllrande våtmarker
Skyddad bebyggelse Boverket God bebyggd miljö
Skyddade fjällmiljöer Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Slåtterängar Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen Havs- och vattenmyndigheten Ingen övergödning
Strandnära byggande Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag
Strandnära byggande vid havet Havs- och vattenmyndigheten Hav i balans samt levande kust och skärgård
Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag
Svaveldioxid i luft Naturvårdsverket Frisk luft
Svaveldioxidutsläpp Naturvårdsverket Bara naturlig försurning
Sömnstörda av trafikbuller Folkhälsomyndigheten God bebyggd miljö
Terrängskotrar som uppfyller bullerkrav Naturvårdsverket Storslagen fjällmiljö
Tillförsel av fosfor till kusten Havs- och vattenmyndigheten Ingen övergödning
Tillförsel av kväve till kusten Havs- och vattenmyndigheten Ingen övergödning
Tillgång till service och grönska Boverket God bebyggd miljö
Utsläpp från kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndigheten Säker strålmiljö
Vattenskyddsområden Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Vindkraftsel Länsstyrelserna i samverkan God bebyggd miljö
Vägsaltanvändning Sveriges geologiska undersökning Grundvatten av god kvalitet
Växternas växtsäsong Länsstyrelserna i samverkan Begränsad klimatpåverkan
Växtskyddsmedel Kemikalieinspektionen Giftfri miljö
Yrkesfiske Länsstyrelserna i samverkan Hav i balans samt levande kust och skärgård
Åkermark Jordbruksverket Ett rikt odlingslandskap
Åtgärdade fysiska hinder Havs- och vattenmyndigheten Levande sjöar och vattendrag
Äldre lövrik skog Skogsstyrelsen Levande skogar