Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

  • Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har beslutat om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer. Arbetet är centralt för att nå miljökvalitetsmålet.
  • Myndighetsnätverket för PFAS har anordnat nationella seminarier och tagit fram en kunskapsportal. Naturvårdsverket föreslår utökad övervakning av grundvatten och utveckling av riktvärden i sitt regeringsuppdrag om screening av miljögifter (PFAS och bekämpningsmedel).
  • En utredning om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten har rapporterats i mars 2016.
  • Sveriges geologiska undersökrning, SGU, har inventerat nya provtagningsplatser och föreslagit fler stationer för övervakning. Inventeringen fokuserar på grundvattenförekomster inom Vattenförvaltningen. Från inventeringen 2015 föreslås 33 nya övervakningsstationer och för 2016 föreslås 41 nya stationer.
  • SGU har under 2016 påbörjat provtagning och analys av råvatten vid kommunala grundvattentäkter i urbana områden.
  • Elva län har nu regionala vattenförsörjningsplaner, och arbete med kommunala vattenförsörjningsplaner pågår.
  • Arbetet med grundvattenberoende akvatiska och terrestra ekosystem har utökats under 2016. Vid SGU pågår vägledning inom vattenförvaltningen, inledande övervakning, utveckling av indikatorer samt bevarande och skydd av källmiljöer.
  • SGU har publicerat en rapport om geologins betydelse för grundvattenberoende ekosystem.
  • Under 2016 har SGU tagit initiativet till en åtgärd inom Miljömålsrådet, området materialförsörjningsplanering. SGU driver ett samarbete med Skåne län kring ersättning av naturgrus med helkrossad ballast för betong.
  • SGU har haft ett regeringsuppdrag att utreda de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna att ersätta naturgrus med havssand. Det redovisades i januari 2017.