Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Övervakningen av grundvatten behöver förbättras för att kunna hitta, prioritera och åtgärda problem med grundvatten. Det krävs en ökad takt i arbetet med att skydda grundvattenresurser. Åtgärder inom miljötillsyn, samhällsplanering och vattenförvaltning behöver förstärkas. Uttag och användning av naturgrus behöver minskas.

Nya åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen

Under 2016 har nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer beslutats inom vattenförvaltningen. Dricksvattenutredningen har bland annat föreslagit ett utökat skydd av grundvattenförekomster och grundvattentäkter. Allt fler län och kommuner har tagit fram vattenförsörjningsplaner.

Problem med låga grundvattennivåer

Under året har låga grundvattennivåer orsakat betydande problem framför allt i sydöstra Sverige. Vattenbrist drabbade bland annat Blekinge, Gotlands, Hallands län. Det har lett till ett ökat intresse för vattenförsörjningsplanering inklusive reservvattenförsörjning. Bättre beredskap behövs för att möta återkommande torrperioder, särskilt i sydöstra Sverige där klimatförändringarna beräknas medföra ytterligare sämre vattentillgång.

Ökad kunskap om grundvatten och ekosystem

Genom bland annat kartläggning och övervakning förbättras kunskapen om grundvattenberoende ekosystem. Från inventeringen 2016 förslogs 41 nya övervakningsstationer, jämfört med 33 nya stationer 2015.

Övervakningen av grundvatten har utvecklats

Arbetet med att utveckla grundvattenövervakningen har varit framgångsrikt under 2016. Sveriges geologiska undersökning (SGU) avser att 2017 inventera cirka 100 av vattenförvaltningens grundvattenförekomster och föreslå nya övervakningsstationer. En fortsatt utökning av grundvattenövervakningen krävs för att Sverige ska uppnå de krav som ställs i EU:s vattendirektiv.

Öka takten i omställning från naturgrus

Takten behöver öka i den pågående omställningen från användning av naturgrus till ersättningsmaterial. Under 2016 har SGU haft ett regeringsuppdrag att utreda de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna att ersätta naturgrus med havssand. Kartläggning av berggrundens lämplighet som ballast för betong krävs i expansiva och tätbebyggda regioner. Inom samhällsplaneringen behöver materialförsörjningsplaner tas fram och användas.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom sex områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets sex så kallade preciseringar: Grundvattnets kvalitet, God kemisk grundvattenstatus, Kvaliteten på utströmmande grundvatten, God kvantitativ grundvattenstatus, Grundvattennivåer, Bevarande av naturgrusavlagringar.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).