Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Havs- och vattenmyndigheten en har publicerat en vägledning för klassificering av ytvattenstatus. Den ska hjälpa vattenmyndigheter och länsstyrelser i klassificering av ekologisk och kemisk status.
 • Forskningsprogrammet WATERS har levererat sin slutrapport. Syftet med programmet var att ta fram kunskap för att bättre bedöma ekologisk status med hjälp av biologiska kvalitetsfaktorer
 • Skogsstyrelsen fortsätter arbetet med målbilder för miljöhänsyn i skogsbruket. Dessa kan bidra till att minska körskador nära vattenmiljöer och därmed minska erosion, sedimenttransport och tillförsel av metylkvicksilver.
 • Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut områden och anläggningar som är av riksintresse för vattenförsörjning.
 • Både RUS och Naturvårdsverket har publicerat rapporter om ekosystemtjänster. Dessa ska vägleda myndigheter och sprida kunskap om det praktiska arbetet med ekosystemtjänster.
 • Havs- och vattenmyndigheten har sammanställt länsstyrelsernas erfarenheter kring vattenresurser och vattenmiljön.
 • Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten har kartlagt den svenska vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. Rapporten presenterar en metod för att möta variationer i elförbrukningen och är en vidareutveckling av Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndighetens strategi om vattenkraft från 2014.
 • Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket driver ett dialogprojekt kring åtgärder mot fysisk påverkan på vattenmiljön från jordbruket. Målet är att leverera vägledning för hur kraftigt modifierade vatten samt undantag ska hanteras i jordbruksvatten. Projektet är en fortsättning på myndigheternas samarbete med en nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket.
 • EU har beslutat om Sveriges första LIFE IP-projekt, Rich Waters, som ska bl a bygga vandringsvägar för fisk.
 • Som del av arbetet med hotade arter har Havs- och vattenmyndigheten arbetat med ett kunskapsuppbyggande program för 16 hotade vattenväxter i permanenta
  vatten.
 • Den invasiva vattenväxten sydfyrling (vattenkrassula) hittades i en damm i Helsingborg. Länsstyrelsen i Skåne sanerade fyndlokalen för att förhindra ytterligare spridning.
 • Riksantikvarieämbetet har tagit fram en rapport med rekommendationer för att ta hänsyn till kulturmiljöer vid vattendrag i samband med restaurering.
 • Under 2016 har det hållits slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt” och ”VaKul” i Västerhavets
  vattendistrikt. Syftet med projekten har varit att förbättra det tvärsektoriella arbetet och att ta fram kunskapsunderlag för kulturvärden vid vatten.