Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Preciseringar av Levande sjöar och vattendrag

Elva preciseringar

Regeringen har fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag:

 • God ekologisk och kemisk status
  Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
 • Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
  Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna.
 • Ytvattentäkters kvalitet
  Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet
 • Ekosystemtjänster
  Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Strukturer och vattenflöden
  Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur
 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer
 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag.
 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Friluftsliv
  Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.