Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Övergödning, försurning och miljögifter är problem i många sjöar och vattendrag. Byggande och annan exploatering av strandzoner behöver minska, och det behövs mer hänsyn till kulturmiljöer. Livsmiljöer för djur och växter behöver hänga ihop och inte vara fragmenterade av dammar och andra vandringshinder. Mycket arbete pågår, men det behövs fler åtgärder för att komma till rätta med dessa problem.

Skärpta krav vid påverkan i vattenmiljöer

En tidigare EU-dom i ett vattenärende har under året analyserats av Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheten konstaterar att bedömningen av vattenförekomsters ekologiska status kommer att skärpas. Framöver måste verksamheter som kan påverka vattenmiljöer beskriva möjliga effekter tydligare. Under året har även arbetet fortsatt för att förbättra myndigheters bedömningar av ekologisk och kemisk vattenkvalitet.

Riksintressen för dricksvatten har pekats ut

Under 2016 har ett antal områden och anläggningar som är viktiga för Sveriges dricksvattenförsörjning pekats ut. Det kommer att göra det enklare att ta hänsyn till dricksvattenresurser när olika aktörer planerar och bygger till exempel bostäder, vägar och järnvägar. Under året har det dessutom skett en kvalitetssäkring av de regelbundna analyser som görs för att spåra bekämpningsmedel i yt- och grundvatten.

Bättre stöd för skydd av natur- och kulturmiljöer

Natur- och kulturmiljö bidrar med ekosystemtjänster, som till exempel biologisk mångfald, friluftsliv, utjämning av vattenflöden och rent dricksvatten. Under året har arbete skett för att reglera påverkan på vattenmiljöer från bland annat vattenkraft och jordbruk. Bättre stöd har också tagits fram för att skydda gamla dammar, kvarnar, flottleder och andra kulturmiljövärden i samband med att miljöåtgärder genomförs i sjöar och vattendrag.

Arbetet med biologisk mångfald har gått vidare

Enligt en årlig rapport om tillståndet för 48 fisk- och skaldjursarter i hav och sötvatten klarar sig bland annat abborre bra i de flesta sjöar. Även bestånden av gös och sik klarar sig bra i de stora sjöarna. Ett stort EU-projekt startade under 2016 för att bygga bland annat vandringsvägar för fisk. I arbetet med hotade arter ska Havs- och vattenmyndigheten ta fram ny kunskap om hur en rad vattenväxter kan skyddas.

Viktigt åtgärdsprogram klart men mer arbete behövs

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för perioden 2016–2021 beslutades under året. Åtgärdsprogrammet innehåller dock inte tillräckliga insatser för att komma till rätta med övergödningen. Ytterligare ett viktigt steg på vägen mot att uppnå miljökvalitetsmålet är att Havs- och vattenmyndigheten får extra resurser för att öka takten i miljöprövningen av verksamheter som påverkar vattenmiljöer.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom elva områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets elva så kallade preciseringar: God ekologisk och kemisk status, Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag, Ytvattentäkters kvalitet, Ekosystemtjänster, Strukturer och vattenflöden, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).