Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Vad gjordes år 2015–2016 för att nå miljökvalitetsmålet?

Åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet ur 2016 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Åtgärder inom landsbygdsprogrammet och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) bidrar till att minska näringsbelastningen.
 • Under 2015 införde Sverige ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag.
 • De reviderade åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen ska nu prövas av regeringen och det är i dagsläget oklart när de kommer att träda i kraft. Under tiden ska de tidigare åtgärdsprogrammen, som avser perioden 2009–2015, fortsätta att gälla i de delar som ännu är aktuella.
 • Åtgärder för att minska växtnäringsförluster inom jordbruket är viktigt för att minska övergödningen. Under 2015 trädde ett nytt landsbygdsprogram i kraft och det ska gälla fram till 2020.
 • Under 2015 har omkring 53 miljoner kronor beviljats till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). LOVA riktar sig främst mot åtgärder som minskar mängderna kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet. Exempel på åtgärder som genomförts är kommunalt arbete med VA-planer och anslutning av fastigheter, strukturkalkning, musselodling och dagvattendammar.
 • Ett åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen beslutades av Havs- och vattenmyndigheten i december 2015. Åtgärder inom temaområdet övergödning innefattar:
  • att utreda möjligheten att påverka internbelastningen
  • att utreda möjligheten att odla och skörda blå fånggrödor
  • att stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning.
 • Arbete pågår i många kommuner för att öka åtgärdstakten för små avlopp genom prövning och tillsyn.
 • Under 2015 har Sverige ratificerat det reviderade Göteborgsprotokollet som innehåller krav på utsläppsminskningar till 2020.
 • Förhandlingarna inom EU om ett nytt takdirektiv med skärpta nationella utsläppskrav till 2030 fortsätter (se vidare miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning).