Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Vattenförvaltningens åtgärdsprogram för 2016–2021 beslutades 2016.
 • Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har 2016 utsett Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen till kontrollområden för kväveoxider, så kallade NECA-områden.
 • IMO har infört ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg i Östersjön. För nya fartyg träder förbudet i kraft 2019, och för befintliga fartyg 2021.
 • EU antog 2016 det reviderade takdirektivet som innehåller skärpta nationella utsläppskrav för kväveoxider och ammoniak till 2030.
 • Havs- och vattenmyndigheten har lämnat ett förslag till regeringen på tydligare och mer enhetliga regler för små avlopp.
 • Havs- och vattenmyndigheten har under 2016 delat ut 3,9 miljoner kronor till kunskapsprojekt som ska utveckla metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och smittämnen från små anloppsanläggningar.
 • Under 2016 har drygt 50 miljoner kronor beviljats till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). LOVA riktar sig främst mot åtgärder som minskar kväve och fosfor i Östersjön och Västerhavet.
 • Jordbruksverket har föreslagit ändringar i landsbygdsprogrammet med syfte att stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
 • Från 2016 är miljöersättningarna för minskat kväveläckage och skyddszoner i landsbygdsprogrammet åter öppna för nyanslutning.
 • I Norra Östersjöns vattendistrikt ska LIFE IP-projektet Rich Waters, arbeta för att minska övergödning. Det 7-åriga projektet startar 2017 och har en budget på 300 miljoner kronor.
 • Havs- och vattenmyndigheten arbetar med att öka kunskapen om internbelastning i sjöar samt kust- och havsområden. Sveriges geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och vattenmyndigheten identifierar områden med höga fosforhalter i bottensediment, både i kustzonen och i utsjön.