Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

  • Det nationella kunskapsläget och den regionala medvetenheten om hanteringen av klorfluorkarboner (CFC) i rivningsmaterial har förbättrats under 2016.
  • FN:s projekt International Nitrogen Management System (INMS) ska leda till en bättre hushållning med kväve och minska utsläpp av kväveföroreningar. Alla kväveföreningar kan omvandlas till lustgas och därmed bidra till nerbrytningen av ozonskiktet.
  • Takdirektivet eller det reviderade EU-direktivet om nationella utsläpp av vissa luftföroreningar antogs i december 2016.
  • Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har utsett Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen till kontrollområden för kväveoxider, så kallade NECA-områden. Detta kommer minska kväveutsläpp från sjöfart.
  • På Göteborgs universitet drivs forskning om bildandet av lustgas i samband med jord- och skogsbruk.
  • Vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs forskning på mikrobiologiska processer och ekologin hos de organismer som är inblandade i produktion och reduktion av lustgas.