Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom sex områden

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö följs upp genom målets sex så kallade preciseringar:
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, Användningen av särskilt farliga ämnen, Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper, Förorenade områden, Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, Information om farliga ämnen i material och produkter.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Giftfri miljö hittar du här: