Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

För vissa miljögifter minskar halterna i miljön, medan andra ämnen ökar. För många ämnen saknas kunskap om hälso- och miljöeffekter. Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen. Kraftfulla insatser behövs för att farliga ämnen ska ersättas av alternativ. Lagstiftningen och företagens arbete behöver utvecklas för att få giftfria kretslopp.

Giftfria kretslopp viktiga för ökad återvinning

Kemikalieinspektionen presenterade under 2016 en strategi för att främja giftfria och resurseffektiva kretslopp. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen redovisade även förslag på hur spridningen av farliga ämnen i kretsloppen kan minska samtidigt som materialåtervinningen av avfall ökar. Fyra avfallsströmmar bör hanteras extra noggrant på grund av innehåll av särskilt farliga ämnen, bland annat PVC-plast och plast från uttjänt elektrisk utrustning.

Sverige driver på EU:s kemikalielagstiftning

Utvecklingstakten inom EU var fortsatt långsam under 2016. EU-kommissionen presenterade – efter påtryckningar av bland andra Sverige – ett försenat förslag till kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier. Sverige har också verkat för att kriterierna bättre ska kunna förebygga effekter på människor och miljö. Sverige stämde EU-kommissionen för att tillstånd beviljats för användning av blykromater, trots att fullgoda alternativ finns. Beslutet motverkar syftet med Reach-lagstiftningen att särskilt farliga ämnen ska fasas ut.

Fem särskilt farliga ämnen nya på kandidatförteckningen

Under 2016 beslutade EU:s kemikaliemyndighet Echa att inkludera fem nya ämnen till den så kallade kandidatförteckningen, däribland bisfenol A och det högfluorerade ämnet PFDA. Förteckningen listar särskilt farliga ämnen som kan komma att kräva tillstånd i Reach för att få användas. Företag måste också informera sina kunder om ämnena finns i deras varor. Förteckningen omfattade i januari 2017 totalt 173 särskilt farliga ämnen.

Att minska barns exponering prioriterad fråga

Flera förbud som minskar barns exponering för farliga ämnen beslutades under året, exempelvis för elektronik, medicintekniska produkter och kosmetika. Nationellt har organisationen Håll Sverige Rent och Kemikalieinspektionen fortsatt att ta fram utbildningsmaterial om hur risker med kemikalier i vardagen kan minskas. Håll Sverige Rent har även vidareutbildat cirka 1 800 förskolelärare.

Strategi mot exponering för högfluorerade ämnen

Kemikalieinspektionen har under 2016 presenterat en strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen (PFAS). PFAS har förorenat grundvatten och dricksvattentäkter på många platser i Sverige. Brandsläckningsskum är den största enskilda punktkällan vad gäller förorening av dricksvatten. Kemikalieinspektionen har därför föreslagit att brandsläckningsskum med högfluorerade ämnen endast får användas när skummet kan samlas upp och förstöras efteråt.

Nationell samordningsgrupp ska upptäcka nya kemikaliehot

Regeringen har beslutat att inrätta en samordningsgrupp (SamTox) för att tidigt kunna upptäcka och sätta in åtgärder mot nya potentiella kemikalierisker. SamTox ska säkerställa att information överförs mellan ansvariga myndigheter, forskare och andra aktörer och att samarbete sker kring lämpliga åtgärder.

Nytt anslag för marksanering vid bostadsbyggande

Förorenad mark riskerar att fortsätta sprida föroreningar och är i många kommuner ett hinder för hållbar stadsutveckling. Regeringen införde ett nytt anslag för sanering av förorenad mark för bostadsbyggande som kan bidra till att saneringstakten ökar i kommunerna.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom sex områden

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö följs upp genom målets sex så kallade preciseringar:
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, Användningen av särskilt farliga ämnen, Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper, Förorenade områden, Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, Information om farliga ämnen i material och produkter.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Giftfri miljö hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).