Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

  • Takdirektivet eller det reviderade EU-direktivet om nationella utsläpp av vissa föroreningar antogs i december 2016. Direktivet omfattar reduktionskrav för fem gränsöverskridande luftföroreningar.
  • Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har skärpt kraven på svavelhalten i marint bränsle med början 2020. Nya svavelkrav trädde i kraft inom svavelkontrollområdena Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen under 2015.
  • Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen har under 2016 utpekats som kontrollområden för kväveoxider (NECA) som innebär strängare krav på att rena avgaser från kväveoxider (NOx). Beslutet träder i kraft för nya fartyg från 2021.
  • Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2016 inlett ett samarbete för att motverka skogsbrukets försurande påverkan. Skogsstyrelsen ser över rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring.
  • Under de senaste åren har drygt 4 500 sjöar i 17 län kalkats för att motverka försurningen och skydda natur- och nyttjandevärden. Andelen försurade sjöar som är större än en hektar är fortfarande cirka 10 procent.