Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Preciseringar av Bara naturlig försurning

Fyra preciseringar

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning:

 • Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
  Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den kritiska belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige.
 • Påverkan genom skogsbruk
  Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet.
 • Försurade sjöar och vattendrag
  Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Försurad mark
  Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.