Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är positiv.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Nedfallet av försurande ämnen har minskat de senaste decennierna. Även antalet försurade sjöar och vattendrag har minskat. Fler åtgärder krävs dock för att få ner utsläppen, dels från landbaserade källor i Europa dels från internationell sjöfart. Viktiga insatser görs inom ramen för EU:s luftvårdspolitik och FN:s luftvårdskonvention. Nationellt krävs åtgärder främst för att minska skogsbrukets påverkan.

Minskade utsläpp i Europa – minskat surt nedfall över Sverige

Utsläppen av svaveldioxid har minskat drastiskt de senaste decennierna. I Sverige är nedfallet av svavel idag det lägsta på över hundra år. Kvävenedfallet i Sverige har under perioden 2000–2015 minskat med cirka 25 procent i Sverige. Det beror på de minskande utsläppen av luftföroreningar i Europa.

Flera internationella beslut minskar utsläppen

Flera viktiga beslut har tagits under 2016 som minskar de försurande utsläppen ytterligare:

  • Det reviderade EU-direktivet om nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, bland annat svaveldioxid och kväveoxider, det så kallade takdirektivet, har antagits.
  • Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har beslutat att från 2020 skärpa de globala kraven på svavelhalten i fartygsbränsle.
  • Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen har utpekats som kontrollområden för kväveoxider. Det innebär från 2021 strängare krav på nya fartyg att rena avgaser från kväveoxider.

Statliga åtgärder för att motverka skogsbrukets försurning

Skogsbrukets försurande påverkan har ökat avsevärt sedan 1990-talet. Det beror på att grenar och toppar i allt större utsträckning hämtas ur skogen för att användas som biobränslen. Skogsbrukets försurande påverkan är numera av samma storleksordning som den försurning som härrör från nedfall.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har under 2016 inlett ett samarbete för att ta fram åtgärder för att motverka skogsbrukets försurande påverkan. Åtgärderna omfattar bland annat att peka ut områden där återföring av aska är särskilt angelägen. Dessutom gör Skogsstyrelsen en översyn av sina rekommendationer för skogsbränsleuttag och askåterföring.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom fyra områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets fyra så kallade preciseringar: Påverkan genom atmosfäriskt nedfall, Påverkan genom skogsbruk, Försurade sjöar och vattendrag, Försurad mark.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).