Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

  • Nationellt har beslut fattats om att höja och att utöka trängselskatten i Stockholm.
  • Dessutom har och stadsmiljöavtalen tillkommit. Genom dessa kan kommuner och landsting söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.
  • På regional nivå har Stockholms stad utökat dubbdäcksförbudet.
  • Flera län arbetar för att utöka andelen som reser med kollektiva färdmedel samt för att underlätta för cykeltransporter.
  • Flera viktiga beslut har under året fattats i EU som påverkar målet.
  • Nya ekodesignkrav för fastbränsleeldning minskar utsläppen av partiklar.
  • Nya metoder införs för att kontrollera utsläpp från fordon.
  • Nya krav på mellanstora förbränningsanläggningar (inom MCP-direktivet).
  • IED-direktivet, om utsläpp från industriverksamhet, kompletteras med krav på ”bästa tillgängliga teknik” (BAT).