Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är positiv.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Nya beslut och en positiv trend med minskade luftföroreningar förbättrar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålet, men fortsatta insatser behövs. Internationellt behövs åtgärder för att minska halter av partiklar och marknära ozon. Nationellt behöver utsläppen av bland annat kväveoxider från trafiken och partiklar från användning av dubbdäck och eldning minska.

Södra Sverige påverkas mest av luftföroreningar

Malmö är den stad som är mest påverkad av luftföroreningar från övriga Europa och Öresundsregionen. Här har därför ett särskilt mätprogram för sot startat under året, med stöd från Naturvårdsverket.

Halten av små partiklar (PM2,5) i svenska tätorter ligger generellt under den nivå som anges i miljökvalitetsmålet, med undantag för Malmö. Halten av små partiklar är generellt sett högre i södra Sverige än i övriga landet på grund av närheten till utsläppskällor i Europa.

EU:s takdirektiv bidrar till bättre luftkvalitet

EU-direktivet om nationella utsläppstak, som trädde i kraft i december 2016, skärper kraven på utsläpp av fem ämnen, bland annat kväveoxider, flyktiga organiska ämnen (VOC) och små partiklar. Direktivet kommer att medföra att antalet förtida dödsfall i Europa på grund av luftföroreningar halveras mellan 2005 och 2030. För Sverige innebär direktivet också att transporten av luftföroreningar från övriga Europa kommer att minska.

Viktigt fortsätta minska bildning av ozon

Antalet tillfällen med höga halter av ozon minskar i Sverige, men generellt överskrids uppsatta målnivåer. För att minska halterna ytterligare är det nödvändigt att få ned utsläppen av ämnen som bildar ozon. Det sker inom ramen för bland annat FN:s luftvårdskonvention och de internationella klimatförhandlingarna. Även EU:s direktiv om utsläppstak ställer krav på ytterligare åtgärder till 2030, både vad gäller utsläpp av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen (VOC).

Slitagepartiklar från dubbdäck fortsätter vara ett problem

Partiklar från användning av dubbdäck (PM10) är fortfarande ett hälsoproblem på många håll. Målnivån för sådana slitagepartiklar överskrids i gatumiljö i storstäder och i ett antal medelstora städer. Trenden är dock att halterna minskar. Till exempel minskar årsmedelhalten i gatumiljö i Stockholm och Göteborg med sju respektive fem procent årligen. En positiv trend är också att användningen av dubbfria vinterdäck ökar på vissa håll i landet, bland annat i Stockholm och Göteborg samt i södra Sverige.

Hög exponering för kväveoxider men Klimatklivet bidrar positivt

Människors huvudsakliga exponering för kväveoxider sker i gatumiljöer. Exponeringen varierar över landet, men generellt överskrids målnivåerna. Lokala satsningar inom regeringens initiativ Klimatklivet bidrar dock till minskade utsläpp av kväveoxider. Till exempel bedöms tio miljoner kronor i stöd för olika cykelsatsningar under 2016 kunna minska mängden biltransporter med motsvarande närmare en halv miljon mil per år.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet Frisk luft följs upp genom målets tio så kallade preciseringar. De omfattar en högsta halt av: Bensen, Bens(a)pyren, Butadien, Formaldehyd, Partiklar (PM2,5), Partiklar (PM10), Marknära ozon, Ozonindex, Kvävedioxid, Korrosion.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Frisk luft hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).