Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Naturvårdsverket har under 2016 koordinerat genomförandet av grön infrastruktur i land-, vatten- och havsområden. I början av året tilldelades länsstyrelserna medel för att arbeta med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
 • Naturvårdsverket har tagit fram en enkel vägledning och förklaring av vad grön infrastruktur är.
 • ArtDatabanken tog fram en artlista för att göra regionala prioriteringar av naturtyper och arter utifrån betydelse och förutsättningar för grön infrastruktur.
 • Trafikverket har tagit fram en rapport om anpassning av transportinfrastrukturen och dess bidrag till grön infrastruktur.
 • Naturvårdsverkets har arbetat med en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. En vägledning för integrering av ekosystemtjänster i myndigheters verksamheter har tagits fram.
 • Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har utvärderat och reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog.
 • Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram som ska stärka möjligheterna att nå flera miljökvalitetsmål.
 • Jordbruksverket har i samverkan med Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna påbörjar arbetet med en strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald.
 • Barlastvattenkonventionen träder i kraft i september 2017. Konventionen är viktig för arbetet med att begränsa spridningen av marina främmande arter.
 • Den första EU-förteckningen över 37 invasiva främmande arter trädde i kraft i augusti 2016.
 • Jordbrukets miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärdsprogram för hotade arter bidrar till att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.
 • Anslagshöjningen för 2016 till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gjort att takten i arbetet med skyddade områden och åtgärder i vardagslandskapet kunnat öka.
 • FN:s partsmöte om konventionen för biologisk mångfald hölls i december 2016 i Mexiko. Mötet fattade beslut om att integrera biologisk mångfald i sektorerna jordbruk, skog, turism och fiske samt i åtgärder för att uppnå Agenda 2030 för hållbar utveckling.
 • EU-kommissionen publicerade under 2016 en översyn av habitat- och fågeldirektiven. Den visade att direktiven är ändamålsenliga, men genomförandet behöver förbättras.
 • År 2016 fastställdes åtgärdsprogram för mosippa. Fyra andra program uppdaterades. Vid årets slut var 142 program gällande.
 • Jordbruksverket har redovisat förslag till åtgärder som ska förebygga artskyddsbrott samt stärka och samordna myndigheters arbete inom området.
 • Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag har finansierat sju projekt inom forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster. Projekten avslutades 2016, och slutkonferensen ägde rum i mars 2017.
 • Jordbruksverket arbetade med övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark för att gynna biologisk mångfald, landskapets gröna infrastruktur och ekosystemtjänster.
 • Naturvårdsverket har fattat 666 beslut om områdesskydd. Totalt 1 450 hektar mark har säkrats för naturvårdsändamål genom Ersättningsmark i Sverige AB (ESAB-paketet). Ytterligar 73 600 hektar har säkerställts genom 1:16-anslaget. Sammanlagt har Naturvårdsverket under 2016 skyddat 75 000 hektar.
 • Naturvårdsverket fördelade 400 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna, stiftelserna Tyrestaskogen och Laponiatjuudjudus för arbete med förvaltning av nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och naturvårdsområden.
 • Under 2016 har EU-kommissionen beviljat ett nytt LIFE-projekt inom natur och biologisk mångfald för att restaurera värdefulla ekmiljöer.
 • Barlastvattenkonventionen träder i kraft den 8 september 2017. Då ska regeringen ha beslutat om en barlastvattenförordning och Transportstyrelsen om barlastvattenföreskrifter.
 • Genomförandet av den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter pågår. Under året kom en genomförandeakt, som listar 37 invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten lagt fram ett förslag på hur EU-förordningen ska genomföras i Sverige.
 • Under 2016 beviljades 25 miljoner kronor i bidrag till tätortsnära LONA-projekt. För att bättre ta tillvara den tätortsnära naturen pågår arbete med naturvårdsprogram, grönstrukturplaner, skötselplaner, friluftsplaner och fiskevårdsplaner.