Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Utvecklingen i miljön är negativ.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. Främmande arter fortsätter att öka. Större hänsyn behöver tas när resurser nyttjas. Det behövs även ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Styrmedel saknas eller tillämpas inte, vilket leder till att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte bevaras på sikt. Takten har ökat i arbetet med skyddade områden och åtgärdsprogram för hotade arter.

Stor satsning på grön infrastruktur

Naturvårdsverket har under året hållit ihop arbetet med så kallad grön infrastruktur, ett nätverk av områden som är viktiga för biologisk mångfald och ekosystem. En central uppgift är att koordinera länsstyrelsernas arbete med att ta fram regionala handlingsplaner. Länsstyrelserna tilldelades i början av året medel för att ta fram planerna.

Ökad kunskap om ekosystemtjänsternas värden

Arbetet med att öka kunskapen om ekosystemtjänsternas värden har fortsatt. En ny vägledning ska göra att ekosystemtjänster blir en naturlig del i myndigheters verksamheter. Forskningsprogrammet Värdet av ekosystemtjänster är avslutat och en slutkonferens har hållits. Sverige deltar även i det forskningsnära samarbetet inom EU om hur man kartlägger och bedömer ekosystemtjänster.

Ytterligare 75 000 hektar skyddad mark

Naturvårdsverket har under 2016 fattat 666 beslut om områdesskydd, något fler än 2015. Totalt handlar det om 75 000 hektar mark. 1 450 hektar mark har säkrats för naturvårdsändamål genom ESAB-paketet och 73 600 hektar säkerställts genom 1:16-anslaget. Cirka 45 000 hektar av dessa har tillkommit genom en särskild överenskommelse med Sveaskog med begränsad belastning på anslaget.

Reviderad nationell strategi för skydd av skog

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har under 2016 och reviderat den nationella strategin för formellt skydd av skog. Revideringen innebär fortsatt starkt fokus på befintliga värden men större tonvikt läggs också på tätortsnära skogar.

Förslag på nya miljöåtgärder i landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för att stärka biologisk mångfald. Jordbruksverket har tillsammans med flera andra myndigheter tagit fram förslag på nya åtgärder bland annat en samlad satsning på skötsel av ängs- och betesmarker samt ökad budget för utveckling av natur- och kulturmiljöer.

Strategi för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald

Jordbruksverket tar i samverkan med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna fram en strategi för att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald. Strategin ska skapa en gemensam syn på vilka insatser som behövs, var de behövs och hur styrmedel bör utformas för att ge bäst miljöeffekt – och samtidigt vinna acceptans hos lantbrukare.

Nytt förslag om invasiva främmande arter

Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten lagt fram ett förslag på hur den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter ska genomföras. För 37 arter av unionsbetydelse råder skyldighet för medlemsländer att vidta åtgärder. Fyra av dessa är etablerade i svensk natur: skunkkalla, tromsöloka, kabomba och signalkräfta. Sverige har under året gjort insatser för att bekämpa mårdhund och ytterligare ett tiotal oönskade arter.

25 miljoner till tätortsnära LONA-projekt

Under 2016 beviljades cirka 25 miljoner kronor i bidrag till tätortsnära LONA-projekt, där totalkostnaden var cirka 56 miljoner kronor. Ett 80-tal naturvårdsprogram, grönstruktur-, skötsel-, frilufts- och fiskevårdsplaner ska bidra till att den tätortsnära naturen tas bättre till vara.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom åtta områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets åtta så kallade preciseringar: Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Påverkan av klimatförändringar, Ekosystemtjänster och resiliens, Grön infrastruktur, Genetiskt modifierade organismer, Främmande arter och genotyper, Biologiskt kulturarv, Tätortsnära natur.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).