God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Uppföljning 2017

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Högkonjunktur, en kraftigt ökad befolkning och ett ökat bostadsbyggande leder till allt större påfrestning på miljön. Samtidigt görs många åtgärder som är positiva för målet. Bland annat ger stadsmiljöavtal kommunerna förutsättningar att minska bilresorna, som har ökat de senaste två åren. Många kommuner och städer går i riktning mot en mer uttalad helhetssyn på stadsutvecklingen och satsar på kollektivtrafik, cykel och gång.

Stort behov av nya bostäder

Fram till 2025 behövs 710 000 nya bostäder, enligt Boverkets bedömning. Det ökade bostadsbehovet kan medföra risk för att den byggda miljöns alla värden inte kan tas om hand och utvecklas. Det hårda byggtrycket gör även att den byggda miljöns kulturvärden riskerar att få stå tillbaka.

Kompetensutveckling för kommunerna

I slutet på 2016 avslutade Boverket regeringsuppdraget PBL Kompetens som hade till syfte att öka kompetensen och leda till en mer enhetlig tillämpning av PBL. Boverket har också genomfört en rad kompetenshöjande insatser under året:

  • webbutbildningar om klimatanpassning och buller
  • vägledning för kommuner om översiktsplanering för minskad klimatpåverkan
  • stöd till utvecklingsprojekt där kommuner samverkat, exempelvis om ekosystemtjänster och god arkitektur inom ramen för PBL.

Stadsmiljöavtal styr mot ökad kollektivtrafik

Bilen fortsätter att vara det dominerande transportslaget. Antalet personkilometer med bil har ökat de senaste två åren. Stadsmiljöavtal är ett stöd som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer, bland annat genom att skapa förutsättningar för att en större andel resor ska ske med kollektivtrafik. Under 2016 beviljades 24 kommuner stöd för exempelvis upprustning och nybyggnad av centrumnära hållplatser, separata körfält för kollektivtrafik och regionala superbussar. Det totala stödet uppgår till cirka 725 miljoner kronor.

Statsbidrag för att rusta skollokaler

Regeringen har beslutat om ett särskilt statsbidrag för att rusta upp skollokaler, förbättra lär- och arbetsmiljöer samt minska miljöpåverkan. Vid årsskiftet 2016/17 hade beslut tagits om bidrag på sammanlagt 146 miljoner kronor, bland annat för byte av ventilationsanläggningar, belysning och fönster. Det är även möjligt att söka bidrag för att rusta upp utemiljöer vid skolor, fritidshem och förskolor.

Insatser mot fukt i byggnader

Bygg- och materialindustrin har gjort insatser för att komma till rätta med fuktproblematik i byggnader. Bland annat har man utvärderat tekniska lösningar och lämnar garantier för putsade fasader. För våtrum är det däremot oroande att tester visar att tätskiktsdukar läcker i skarvarna. Det ökar risken för fukt och mögel.

Enklare jämföra byggnaders energiprestanda

Boverkets föreskrift om fastställande av byggnaders energianvändning trädde i kraft i december 2016. Föreskriften är formulerad så att byggnader blir mer jämförbara med varandra vid bestämning av energiprestanda.

Strategi för solel

Energimyndigheten har presenterat ett förslag för ökad användning av solel. Målet är att solel ska stå för 5–10 procent av Sveriges elanvändning 2040.

Fler åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet

I den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet presenteras en rad åtgärder för att nå målet, se länken nedan för en sammanställning: 

Följs upp inom tio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tio så kallade preciseringar: Hållbar bebyggelsestruktur, Hållbar samhällsplanering, Infrastruktur, Kollektivtrafik, gång och cykel, Natur- och grönområden, Kulturvärden i bebyggd miljö, God vardagsmiljö, Hälsa och säkerhet, Hushållning med energi och naturresurser, Hållbar avfallshantering.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).