Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Preciseringar av Storslagen fjällmiljö

Åtta preciseringar

Regeringen har fastställt åtta preciseringar av miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö:

 • Fjällens miljötillstånd
  Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens karaktär av betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden är bibehållen.
 • Ekosystemtjänster
  Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
  Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till fjällandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
 • Hotade arter och återställda livsmiljöer
  Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer.
 • Främmande arter och genotyper
  Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden.
 • Genetiskt modifierade organismer
  Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Bevarade natur- och kulturmiljövärden
  Fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Friluftsliv och buller
  Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.