Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Uppföljning 2018

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste finns i regeringens budgetförslag för år 2018 som lämnades till riksdagen den 20 september 2017 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).

Följs upp inom tolv områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets tolv så kallade preciseringar: Åkermarkens egenskaper och processer, Jordbruksmarkens halt av föroreningar, Ekosystemtjänster, Variationsrikt odlingslandskap, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Växt- och husdjursgenetiska resurser, Hotade arter och naturmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Kultur- och bebyggelsemiljöer, Friluftsliv.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap hittar du här: