Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur 2017 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål:

 • Under 2016 skyddade Skogsstyrelsen 1460 hektar som biotopskyddsområden och 1 157 hektar som naturvårdsavtal. Länsstyrelserna beslutade om naturreservat på 22 853 hektar.
 • Fyra naturvårdsavtal för områden med höga sociala värden har tecknats under 2016. Under 2016 har 1 450 hektar mark skyddats för naturvårdsändamål genom Ersättningsmark i Sverige AB-paketet.
 • Regeringen beslutade om ett ökat anslag för skydd av skog inför 2016.
 • Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har utvärderat den nationella strategin för formellt skydd av skog för att nå ett mer kostnadseffektivt skydd och revidera den befintliga strategin.
 • Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har undertecknat en överenskommelse om naturvårdande skötsel.
 • Naturvårdsverket har medfinansierat projekt inom EU:s LIFE-program för att genomföra naturvårdsbränning och restaurera värdefulla trädmiljöer.
 • Under 2016 påträffades och registrerades 881 nya områden som nyckelbiotoper med en total areal på 4 800 hektar.
 • Arbetet med att utveckla handlingsplaner för grön infrastruktur har påbörjats.
 • Skogsstyrelsen har under 2016 fortsatt att bekämpa almsjukan på Gotland.
 • En ny EU-förordning om att förebygga och hantera introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft.
 • Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS) har använts för att stärka biologisk mångfald, vattenmiljöer samt rekreation och friluftsliv. Under våren 2016 öppnade stöden för ansökningar inom landsbygdsprogrammet som löper 2014–2020.
 • Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har tagit fram en modell för beskrivning och bedömning av skogsbruksskador på forn- och kulturlämningar. Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning av kulturmiljö visar att full hänsyn till forn- och kulturlämningarna har tagits i 65 procent av avverkningarna medan 19 procent av de inventerade lämningarna har påverkats negativt.
 • Arbetet med att kvalitetssäkra forn- och kulturlämningar inom projektet Skog och historia har haft som mål att under åren 2012–2016 kvalitetssäkra 37 000 registreringar som finns i Skogsstyrelsens databas.
 • Under 2016 publicerades de nya målbilderna för god miljöhänsyn inom skogsområden av betydelse för friluftsliv och rekreation. Dessutom har man utvecklat en första metod för att följa upp skogsbrukets hänsyn till upplevelsevärden.
 • Naturvårdsverket har tagit fram en metod för kartläggning av betydelsefulla naturområden för friluftslivet.